Kapitánska lesná škola

logo kapitanska lesna skola
Aká je náplň Kapitánskej lesnej školy?
Úlohou Kapitánskej lesnej školy (KLŠ) je pripraviť skautských vodcov na vedenie oddielu s vodným programom a naučiť ich aplikovať výchovný program Slovenského skautingu (SLSK) v podmienkach oddielu vodných skautov. Je to tretí a najvyšší stupeň hodnostného vzdelávania vodných skautov. Kurz je určený výlučne pre držiteľov vodcovských dekrétov, keďže sa jedná o špecializačnú nadstavbu pre vodcov. V rámci KLŠ účastník (kadet) získava špecifické informácie a praktické zručnosti v oblasti tvorby bezpečného a atraktívneho vodného programu pre deti a mládež. Tak ako všetky vodnoskautské kurzy, aj tento je určený všetkým skautom – rovnako vodným aj nevodným (“suchozemským”).

Kapitánska lesná škola poskytuje komplexné a profesionálne nadstavbové vzdelávanie pre držiteľov vodcovských dekrétov, ktorí majú záujem o vedenie vodnoskautského oddielu. Je vhodná aj pre vodcov oddielov s implementovaným vodným programom, vrátane športových vodáckych aktivít (z našej praxe vieme, že sa nemusí vždy jednať o vodnoskautské oddiely). Pre mnohých dospelých skautov je absolvovanie KLŠ významným motivačným míľnikom pre ďalšiu prácu v skautingu. Sám Baden Powell odporúčal vodnoskautský program ako veľmi atraktívny pre roverský ale i dospelý vek. Vzdelávanie a tréning na KLŠ sú mimoriadne náročné, intenzívne a plné výziev.

Ak si naň trúfaš, môžeš získať nasledovné:

 • VODNÝ SKAUTING: Ponúkame ti všestranný vodácky dril, ktorý ti umožní vytvárať a samostatne garantovať rôzne formy vodnoskautského programu v tvojom oddiele. Osvojíš si zásady bezpečnosti a naučíš sa v praxi aplikovať dôležité špecifiká
  pedagogického a psychologického prístupu pri vedení detí a mládeže vykonávajúcej rekreačný ale aj športový program na vode.
 • VODÁCKY VÝCVIK: Tento pozostáva z intenzívneho tréningu na plavárni (so zameraním na individuálne plavecké schopnosti, techniky záchrany a sebazáchrany na pokojnej aj tečúcej vode ako aj na metodológiu ich výučby), z tréningu na tečúcej vode (niekoľko dní výcviku počas splavov a na umelých vodáckych kanáloch) a tréningu na stojatej vode (tréning plachtenia, riadenie motorového člnu, pobyt pri vodných plochách, bezpečnosť a pod.).
 • OVLÁDANIE BEZPEČNOSTI: Veľký dôraz kladieme na bezpečnosť pri organizovaní rôznych vodáckych aktivít, preto je nevyhnutnosťou dobrá plavecká kondička, ktorá ti umožní absolvovať fyzicky náročné tréningy. Ďalšou podmienkou je aspoň základná skúsenosť s vodáckymi aktivitami. Uchádzačov bez predchádzajúcich vodáckych skúseností neprijímame!
 • PROFESIONÁLNI INŠTRUKTORI: Tréningy vedú certifikovaní vodácki inštruktori, s ktorými sa môžeš stretnúť aj na komerčných vodáckych kurzoch a ktorí doslova „žijú vodou“.
 • KAPITÁNSKY DEKRÉT: Úspešný absolvent kapitánskej skúšky získava kapitánsky dekrét, ktorý ho oprávňuje samostatne implementovať do činnosti oddielu vodný program. Dekrét je zároveň dokladom o kvalifikácii, odbornosti a zodpovednosti držiteľa za výchovu detí prostredníctvom vodných aktivít. Kapitánsky dekrét oprávňuje držiteľa vykonávať funkciu na úrovni zboru (kapitán oddielu, kapitán prístavu) ako i na národnej úrovni (Hlavný kapitán vodných skautov, kapitán HKVS) a ručiť za bezpečnosť detí a mládeže pri organizovaní vodných aktivít na pokojnej i tečúcej vode do náročnosti vodného terénu WW II.
 • Držiteľ vodcovského dekrétu (organizátor túto skutočnosť overí u Rady pre vzdelávanie SLSK)
 • Vek 19 + v čase kapitánskej skúšky
 • Odporúčanie vyššie postaveného činovníka t.j. vodcu oddielu (oddielového kapitána), zborového vodcu (prístavného kapitána), resp. oblastného vodcu (ak je uchádzačom zborový vodca) alebo kapitána HKVS (ak je uchádzačom kapitán prístavu vodných skautov)
 • Podpísanie informovaného súhlasu (bude uchádzačom zaslaný po odoslaní prihlášky, prijatý uchádzač prinesie jeho vytlačenú a podpísanú verziu na prvý víkend kurzu)
 • Adekvátne plavecké schopnosti: To znamená, že dokážeš bez prestávky zaplávať vzdialenosť 400 metrov preferovaným
  plaveckým štýlom (400 metrov je 16 dĺžok v krátkom 25 metrovom bazéne alebo 8 dĺžok v dlhom 50 metrovom bazéne). V prípade preukázania nedostatočných plaveckých schopností si organizátor vyhradzuje právo účastníka (z bezpečnostných dôvodov) z kurzu predčasne vyradiť, aj napriek splneniu ostatných podmienok! Preto ak máš problém zaplávať požadované minimum, natrénuj to ešte skôr ako prídeš na kurz.
 • Adekvátny zdravotný stav: Záujemca nemá mať zdravotné diagnózy, ktoré by ho vylučovali z vodáckeho tréningu (napríklad diagnózy spôsobujúce stratu vedomia, poruchy zrážanlivosti krvi, poruchy pohybového systému a pod.).
 • Predchádzajúca vodácka prax dokumentovaná aspoň jedným z uvedených spôsobov:
  1. udelením vodnoskautskej hodnosti kormidelník alebo dôstojník (uchádzač túto skutočnosť zaznačuje v prihláške),
  2. úspešným absolvovaním voľných vzdelávacích kurzov: Kurz kanoe a súčasne aj Kurz vodnej záchrany (uchádzač túto skutočnosť zaznačuje v prihláške),
  3. vodácka prax potvrdená kapitánom prístavu vodných skautov, resp. kapitánom HKVS (toto potvrdenie je súčasťou štruktúrovaného odporúčania kapitána),
  4. vodácka prax potvrdená vodcom nevodnoskautského (“suchozemského”) zboru, ktorý sa však aktívne venuje vodáckym aktivitám, alebo oblastným vodcom, ktorý pozná program a pomery v zbore/oddiele uchádzača (toto potvrdenie je súčasťou štruktúrovaného odporúčania vodcu),
  5. vodácka prax potvrdená vodáckym inštruktorom komerčného vodáckeho kurzu alebo predloženie certifikátu (potvrdenia o získaní kvalifikácie) z daného kurzu (certifikát z absolvovaného kurzu predloží prijatý uchádzač pri nástupe na KLŠ),
  6. vodácka prax potvrdená vedúcim športového vodáckeho klubu alebo trénerom športového klubu alebo športovej školy/telovýchovnej fakulty (potvrdenie hotové k podpisu bude uchádzačovi zaslané na základe špecifikácie v prihláške).
 • Poznámka: V prípade záujemcu, ktorý nie je registrovaný v SLSK, alebo je členom inej/zahraničnej skautskej organizácie, odporúčame kontaktovať kapitána HKVS pre vzdelávanie na vzdelavanie@hkvs.sk za účelom dohodnutia osobitných podmienok prijatia.

Podmienky absolvovania Kapitánskej lesnej školy sú podobné ako v prípade iných hodnostných kurzov SLSK, s týmito špecifikáciami:

 • absolvovanie všetkých častí kurzov (preukazuje sa podpísanou lodnou knižkou kadeta),
 • absolvovanie vodáckeho tréningu a nadobudnutie požadovaných vodáckych zručností a kompetencií (ich splnenie zaznamenávajú vodácki inštruktori a tréneri do lodnej knižky kadeta),
 • ukončená kapitánska prax (t.j. participácia na vodáckom výcviku mladších zverencov z radov kadetov nižších hodnostných kurzov NAVS) schválená tímom NAVS (pozn.: alternatívne môže byť súčasťou praxe výcvik účastníkov voľných vzdelávacích kurzov NAVS alebo členov domáceho oddielu kadeta KLŠ),
 • Poznámka: V prípade záujemcu, ktorý nie je registrovaný v SLSK, alebo je členom inej/zahraničnej skautskej organizácie, platia rovnaké absolventské podmienky ako pre tuzemských účastníkov; prípadné oprávnené výnimky zváži kapitán HKVS pre vzdelávanie spoločne s predsedom Rady pre vzdelávanie SLSK.  
 • Upozornenie: Ak účastník nedodrží jednu alebo viac absolventských podmienok, organizátor kurzu sa vynasnaží určiť mu osobitný spôsob, ktorým si tieto bude môcť splniť do termínu záverečnej (kvalifikačnej) skúšky. Ak však absencia na kurze bude zásadná, účastník kurz neabsolvuje a nebude mu umožnené zložiť kvalifikačnú skúšku. 

Po splnení podmienok je kadetovi kurzu udelené Potvrdenie o absolvovaní kapitánskej lesnej školy. Toto potvrdenie ho oprávňuje pristúpiť k záverečnej (kvalifikačnej) skúške.

 • Hodnosť KAPITÁN získaš za týchto podmienok: napísanie záverečného testu aspoň na 70% (pozn.: každý kadet obdrží najmenej mesiac pred skúškou súbor 500 testových otázok zameraných na vodnoskautskú teóriu a prax, z ktorých 50 bude vybraných na záverečný test); a úspešne zloženie kapitánskej skúšky (zodpovedanie 3 teoretických otázok a vyriešenie modelovej situácie).
 • Poznámka: V prípade ak účastník (kadet) v kapitánskej skúške neuspeje, môže kapitána HKVS pre vzdelávanie (kontakt: vzdelavanie@hkvs.sk) o opakovanie skúšky v inom termíne, najskôr však 3 mesiace po predchádzajúcich skúškach. V prípade opravných skúšok skladá skúšobnú komisiu Námorná akadémia vodných skautov (NAVS) v spolupráci s Radou pre vzdelávanie (RpV) SLSK.

Kapitánska lesná škola (KLŠ) pozostáva zo štyroch častí, ktoré v roku 2023 prebehnú v týchto termínoch:

 • Nalodenie: 21. – 24. 03. 2024
 • Dril: 06. – 09. 06. 2024
 • Plavba: 13. 08. – 18. 08. 2024
 • Vylodenie: 11. – 13. 10. 2024

Poznámka: Pred prvý víkendom bude potrebné zaplatiť cenu za prvý a druhý víkend a pred letnou časťou za letnú časť a tretí víkend. Suma za celý kurz sa vopred neuhrádza, nakoľko sa náklady jednotlivých častí kurzu môžu hýbať ešte mierne nahor alebo nadol v závislosti od počtu frekventantov a iných príjmov rozpočtu. Podrobnosti o spôsoboch a termínoch platieb budú zaslané prijatým uchádzačom dodatočne. POZOR, frekventanti už po zaplatení poplatkov nemajú nárok na vrátenie poplatku v prípade neúčasti na jednotlivých častiach kurzu.

Upozornenie: Miesta konania kurzu sa dozvedia uchádzači až po prijatí na KLŠ. Stanovené miesta kurzov môže organizátor operatívne meniť s ohľadom na predpoveď počasia, hydrologickú predpoveď a ďalšie špecifické podmienky!

Upozorňujeme uchádzačov, že v prípade KLŠ organizátor NEZABEZPEČUJE osobnú vodácku výbavu frekventantov, preto je potrebné, aby ste sa ubezpečili o tom, že ste schopní samostatne si zabezpečiť:

 • vodácku prilbu,
 • plaveckú vestu s bezpečnostným popruhom,
 • neoprénový oblek,
 • pevná obuv alebo neoprénové topánky,
 • odporúčané/nepovinné: funkčné teplé spodné prádlo a vrchné nepremokavé vrstvy (napríklad nepremokavá nenasiakavá bunda), hádzací vak (tzv. hádzačka), lodný vak.

V prípade, že takúto výbavu nemá uchádzač k dispozícii, odporúčame obrátiť sa na niektorý zo skautských oddielov, ktorý ňou disponuje, alebo na komerčnú požičovňu vodáckeho materiálu. V prípade chýbajúceho/nezabezpečeného vodáckeho vybavenia si organizátor vyhradzuje právo vyradiť kadeta z niektorých tréningových aktivít, čo môže mať za následok nesplnenie absolventských podmienok.

Organizátor na vodácky tréning ZABEZPEČUJE plavidlá, pádla, lodné vaky a barely na uskladnenie osobných vecí a hádzačky.

Po prijatí na Kapitánsku lesnú školu je potrebné zaregistrovať sa na tejto stránke

Po prihlásení sa dostaneš do kapitánskej sekcie, kde sa nachádzajú všetky potrebné materiály (prednášky, testy, E-learning a.i.) na jednom mieste.

V roku 2024 je Kapitánska lesná škola súčasťou trojkurzu Triton (vzdelávacie podujatie zahŕňajúce všetky tri hodnostné kurzy slovenských vodných skautov). Prihlásiť sa môžeš do polnoci 31. januára 2024 tu.