Dôstojnícky kurz

logo dostojnicky kurz
Aká je náplň Dôstojníckeho kurzu?
Dôstojnícky kurz (DK) je vodnoskautskou nadstavbou líderskej rangerskej školy (LRŠ) s integrovaným vodnoskautským vzdelávaním a vodáckym tréningom, organizovaný Námornou akadémiou vodných skautov (NAVS). Je určený vodným aj peším (“suchozemským”) skautom so záujmom o rozvoj vodnoskautského programu v domácom oddiele. Dôstojnícky kurz bol uvedený do ponuky NAVS v roku 2011 a v tom čase bol prvým vzdelávacím podujatím určeným mladým roverom (dnes rangerom) svojho druhu v prostredí Slovenského skautingu (SLSK).

Dôstojnícky kurz je skutočnou výzvou pre každého, kto rád prekonáva samého seba, má záujem rozvíjať svoje schopnosti, vedomosti, nebojí sa vyjadriť svoj názor, ale aj načúvať druhým a svorne ťahať za jeden povraz. Hľadáme skutočných mladých lídrov – osobnosti, ktoré sú iniciatívne vo svojom konaní, zaujímajú sa o svoje okolie a v niečom vynikajú.

Ak si myslíš, že na to máš, tak vedz, že Ti ponúkame:

 • VODNÝ SKAUTING: Okrem základného líderského vzdelávania (v rámci ktorého získaš vyčerpávajúce praktické vedomosti o tom ako viesť oddiel a vychovávať deti, ísť príkladom a pomáhať rovesníkom v sebarozvoji) ponúkame komplexný vodácky dril, ktorý ti umožní spolupodieľať sa na tvorbe vodnoskautského programu v tvojom oddiele.
 • VODÁCKY VÝCVIK: Tento pozostáva z tréningu na plavárni (so zameraním na pilovanie plaveckej techniky a kondície a techník záchrany topiaceho) a z tréningu na tečúcej aj pokojnej vode, vrátane výcviku na vodáckom technickom kanáli.
 • OVLÁDANIE BEZPEČNOSTI: Veľký dôraz kladieme na bezpečnosť pri organizovaní rôznych vodáckych aktivít, preto je nevyhnutnosťou dobrá plavecká kondička, ktorá Ti umožní absolvovať tréningy. Dôraz kladieme aj na zvládnutie techník záchrany a sebazáchrany v pokojnej aj tečúcej vode.
 • DÔSTOJNÍCKY DEKRÉT: Okrem líderského dekrétu a hodnosti LÍDER, môžeš získať aj dôstojnícky dekrét a samostatnú vodnoskautskú hodnosť DÔSTOJNÍK. Dôstojník je kompetentný zástupca oddielového vodcu / kapitána, alebo člen oddielovej rady, ktorý je nápomocný pri tvorbe atraktívneho a bezpečného vodnoskautského programu, alebo dokáže pomôcť rozbehnúť činnosť úplne nového vodnoskautského oddielu.

 • Registrovaný člen SLSK
 • Dosiahnutý vek 15 rokov
 • Splnená nováčikovská skúška (pomocou príručky Nováčik, resp. Modrý nováčik u vodných skautov)
 • Splnené (získané) 2 skautské odborky a 1 skautská výzva (z oficiálnej programovej ponuky Slovenského skautingu)
 • Zložený skautský sľub
 • Odporúčanie oddielového kapitána (vodcu), pričom kapitán (vodca) zhrnie, prečo by absolvovanie kurzu bolo prospešné pre daného záujemcu a pre aktuálnu situáciu v oddiele
 • Adekvátne plavecké schopnosti: To znamená, že dokážeš bez prestávky zaplávať vzdialenosť 200 metrov preferovaným plaveckým štýlom (200 metrov je 8 dĺžok v krátkom 25 metrovom bazéne alebo 4 dĺžky v dlhom 50 metrovom bazéne). V prípade preukázania nedostatočných plaveckých schopností si organizátor vyhradzuje právo účastníka (z bezpečnostných dôvodov) z kurzu predčasne vyradiť,  aj napriek splneniu ostatných podmienok! Preto ak máš problém zaplávať požadované minimum, natrénuj to ešte skôr ako prídeš na kurz.
 • Poznámka: V prípade záujemcu, ktorý nie je registrovaný v SLSK, alebo je členom inej/zahraničnej skautskej organizácie, odporúčame kontaktovať kapitána HKVS pre vzdelávanie na vzdelavanie@hkvs.sk za účelom dohodnutia osobitných podmienok prijatia.

Podmienky absolvovania sú veľmi podobné ako na klasickej líderskej rangerskej škole:

 • absolvovanie všetkých častí kurzu (preukazuje sa podpísanou lodnou knižkou kadeta),
 • absolvovanie kompletného vodáckeho výcviku, t.j. všetkých tréningových blokov (preukazuje sa podpísanou lodnou knižkou kadeta),
 • splnenie kurzového napredovania (bodovania) ziskom aspoň 32 bodov na konci letnej časti.
 • Poznámka: V prípade záujemcu, ktorý nie je registrovaný v SLSK, alebo je členom inej/zahraničnej skautskej organizácie, platia rovnaké absolventské podmienky ako pre tuzemských účastníkov; prípadné oprávnené výnimky zváži kapitán HKVS pre vzdelávanie spoločne s predsedom Rady pre vzdelávanie SLSK.  
 • Upozornenie: Ak účastník nedodrží jednu alebo viac absolventských podmienok, organizátor kurzu sa vynasnaží určiť mu osobitný spôsob, ktorým si tieto bude môcť splniť do termínu záverečnej (kvalifikačnej) skúšky. Ak však absencia na kurze bude zásadná, účastník kurz neabsolvuje a nebude mu umožnené zložiť kvalifikačnú skúšku. 

Po splnení podmienok je kadetovi kurzu udelené Potvrdenie o absolvovaní dôstojníckeho kurzu. Toto potvrdenie ho oprávňuje pristúpiť k záverečnej (kvalifikačnej) skúške.

 • Účastník (kadet) obdrží Potvrdenie o absolvovaní dôstojníckeho kurzu (viď v záložke vyššie).
 • Účastník (kadet) pri nástupe na skúškový víkend preukáže získanie aspoň 40 bodov v rámci kurzového napredovania (bodovania).
 • Účastníkovi (kadetovi) určený tútor potvrdí splnenie líderskej, resp. dôstojníckej činnosti (obe spočívajú v organizácii trojdňového podujatia pre domáci oddiel, v naplánovaní ďalšej jednodňovej akcie a programových aktivít na 6 mesiacov; pozn.: dôstojnícky variant vyžaduje aspoň jednu z povinných častí činnosti zorganizovať vo vodnoskautskom duchu).
 • Účastník (kadet) splní odborku Prvá pomoc – zelený stupeň, alebo absolvuje minimálne 8-hodinový kurz prvej pomoci (je výhodné splniť si túto podmienku ešte pred nástupom na kurz, ale dá sa splniť aj priamo na kurze).
 • Hodnosť LÍDER získaš za týchto podmienok: Splnenie líderskej činnosti a jej prezentácia (power-pointová prezentácia); a úspešne zloženie líderskej skúšky (zodpovedanie 2 teoretických otázok a vyriešenie modelovej situácie).
 • Hodnosť DÔSTOJNÍK získaš za týchto podmienok: Splnenie dôstojníckeho variantu činnosti (podrobnejšie viď vyššie) a jej prezentácia (power-pointová prezentácia); napísanie záverečného testu aspoň na 70% (pozn.: každý kadet obdrží najmenej mesiac pred skúškou súbor 200 testových otázok zameraných na vodnoskautskú teóriu a prax, z ktorých 20 bude vybraných na záverečný test); vyriešenie vodnoskautskej modelovej situácie.
 • Upozornenie: Každý účastník (kadet) môže získať obe hodnosti (a teda dva dekréty – líderský a dôstojnícky). Ak sa účastníkovi (kadetovi) nepodarí zložiť dôstojnícku skúšku (napísanie testu aspoň na 70%, vyriešenie vodnoskautskej modelovej situácie), ale úspešne spraví líderskú skúšku, získa iba líderský dekrét a príslušnú hodnosť. OPAČNE TO ALE NEPLATÍ! To znamená, že ak účastník
  (kadet) uspeje v dôstojníckej skúške, ale nepodarí sa mu zložiť líderskú skúšku, nemôže získať dôstojnícky dekrét a ani príslušnú hodnosť. Udelenie hodnosti LÍDER (a teda úspešné splnenie líderskej skúšky) je podmienkou na získanie hodnosti
  DÔSTOJNÍK.

 • Poznámka: V prípade ak účastník (kadet) neuspeje v jednej (alebo oboch) skúške (skúškach), môže požiadať tajomníka Rady pre vzdelávanie (RpV) SLSK (kontakt: vzdelavanie@skauting.sk) o opakovanie skúšky v inom termíne, najskôr však 3 mesiace po predchádzajúcich skúškach. V prípade opravných skúšok skladá skúšobnú komisiu RpV v spolupráci s Námornou akadémiou vodných skautov (NAVS).

Dôstojnícky kurz sa skladá z troch častí, ktoré v roku 2023 budú prebiehať v týchto termínoch:

 • Nalodenie: 21. – 24. 03. 2024
 • Dril: 06. – 09. 06. 2024
 • Plavba: 13. 08. – 18. 08. 2024
 • Vylodenie: 11. – 13. 10. 2024

Poplatok: Podrobnosti o spôsoboch a termínoch platieb sú zaslané prijatým uchádzačom po vyplnení prihlášky. POZOR: Frekventanti už po zaplatení nemajú nárok na vrátenie poplatku v prípade neúčasti na jednotlivých častiach kurzu.

Upozornenie: Miesta konania kurzu sa dozvedia uchádzači až po prijatí na DK. Stanovené miesta kurzov môže organizátor operatívne meniť s ohľadom na predpoveď počasia, hydrologickú predpoveď a ďalšie špecifické podmienky!

ÁNO, PLATIA!

Kurz spĺňa všetky požiadavky stanovené Radou pre vzdelávanie SLSK pre vydávanie platných dekrétov. Vzdelanie, ktoré na Dôstojníckom kurze (DK) získaš je rovnaké a plnohodnotné ako na akejkoľvek inej líderskej rangerskej škole. Pridanou hodnotou je práve vodácky výcvik a vzdelávanie, ktoré ti umožnia efektívne a bezpečne podielať sa na rozvíjaní vodného programu v tvojom oddiele a byť aktívnym pomocníkom oddielového vodcu/kapitána. Po absolvovaní DK a úspešnom zložení všetkých skúšok získavaš nielen dekrét líderský, ale aj dôstojnícky (podrobnosti viď vyššie)!

Po prijatí na Dôstojnícky kurz je potrebné zaregistrovať sa na tejto stránke

Po prihlásení sa dostaneš do dôstojníckej sekcie, kde sa nachádzajú všetky potrebné materiály (prednášky, testy, E-learning a.i.) na jednom mieste.

V roku 2024 je Dôstojnícky kurz súčasťou trojkurzu Triton (vzdelávacie podujatie zahŕňajúce všetky tri hodnostné kurzy slovenských vodných skautov). Prihlásiť sa môžeš do polnoci 31. januára 2024 tu.