Kormidelnícky kurz

logo kormidelnicky kurz
Aká je náplň Kormidelníckeho kurzu?

Kormidelnícky kurz (KK) je vodnoskautskou nadstavbou tradičného radcovského kurzu (RK), s celonárodnou pôsobnosťou, ktorý má v Slovenskom skautingu už niekoľkoročnú tradíciu a prestíž. Kurz je určený všetkým vodychtivým skautom bez rozdielu farby rovnošaty – čiže vodným aj peším. KK má za cieľ vychovať rozhľadených a zodpovedných kormidelníkov posádok (radcov družín) vo veku 14 rokov a viac.

Na rozdiel od tradičných radcovských kurzov má KK niekoľko špecifík:

 • Cibrenie vodáckych zručností, ktoré absolventom umožnia zúčastňovať sa na príprave vodného programu vo svojich posádkach (družinách).
 • Dbanie na dodržiavanie námorníckej disciplíny počas trvania kurzu, rešpektovanie predstavených dôstojníkov a kapitánov.
 • Budovanie tímového ducha medzi kadetmi navzájom, plnenie kolektívnych aj individuálnych úloh.
 • Aktívne zapojenie frekventantov prostredníctvom realizovania osobného napredovania priamo na kurze.

Kormidelnícky kurz je výzvou pre každého, kto chce byť užitočným členom svojej posádky (družiny), je ochotný prijať výzvy a rozvíjať svoje schopnosti. A ak chceš popri tom pričuchnúť k vodnoskautskej špecializácii, je pre teba Kormidelnícky kurz ako stvorený. Vodný program môže byť významným prínosom v tvojej posádke (družine) a nakopnúť ťa do ďalšej činnosti. Ponúkame ti:

 • VODNÝ SKAUTING: Okrem základného radcovského vzdelania (v rámci ktorého získaš praktické vedomosti o tom ako viesť posádku/družinu) zažiješ aj dobrodružstvá na vode a správnu námornícku atmosféru.
 • VODÁCKY VÝCVIK: Tento pozostáva z tréningu na plavárni a priamo v prírodnom vodnom teréne (so zameraním na záchranu a sebazáchranu, techniky pádlovania a pobyt v prírode pri vode).
 • OVLÁDANIE ZÁKLADNEJ BEZPEČNOSTI: Veľký dôraz kladieme na bezpečnosť pri pobyte pri vode a na vode, preto je nevyhnutnosťou dobrá plavecká kondička, ktorá ti umožní absolvovať tréningy.
 • KORMIDELNÍCKY DEKRÉT: Okrem radcovského dekrétu a hodnosti RADCA, môžeš získať aj kormidelnícky dekrét a samostatnú vodnoskautskú hodnosť KORMIDELNÍK.
 • Registrovaný člen Slovenského skautingu (SLSK)
 • Dosiahnutý vek 14 rokov
 • Splnená nováčikovská skúška (pomocou príručky Nováčik, resp. Modrý nováčik u vodných skautov)
 • Zložený skautský sľub
 • Odporúčanie oddielového kapitána (vodcu), pričom kapitán (vodca) zhrnie, prečo by absolvovanie kurzu bolo prospešné pre daného záujemcu a pre aktuálnu situáciu v oddiele/posádke
 • Adekvátne plavecké schopnosti: To znamená, že dokážeš bez prestávky zaplávať vzdialenosť 100 metrov preferovaným plaveckým štýlom (100 metrov sú 4 dĺžky v krátkom 25 metrovom bazéne alebo 2 dĺžky v dlhom 50 metrovom bazéne). V prípade preukázania nedostatočných plaveckých schopností si organizátor vyhradzuje právo účastníka (z bezpečnostných dôvodov) z kurzu predčasne vyradiť, aj napriek splneniu ostatných podmienok! Preto ak máš problém zaplávať požadované minimum, natrénuj to ešte skôr ako prídeš na kurz.
 • Poznámka: V prípade záujemcu, ktorý nie je registrovaný v SLSK, alebo je členom inej/zahraničnej skautskej organizácie, odporúčame kontaktovať kapitána HKVS pre vzdelávanie na vzdelavanie@hkvs.sk za účelom dohodnutia osobitných podmienok prijatia.

Podmienky absolvovania sú veľmi podobné ako na klasickom radcovskom kurze:

 • absolvovanie všetkých častí kurzu (preukazuje sa podpísanou lodnou knižkou kadeta),
 • absolvovanie kompletného vodáckeho výcviku, t.j. všetkých tréningových blokov (preukazuje sa podpísanou lodnou knižkou kadeta),
 • splnenie kurzového napredovania (bodovania) ziskom aspoň 32 bodov na konci letnej časti.
 • Poznámka: V prípade záujemcu, ktorý nie je registrovaný v SLSK, alebo je členom inej/zahraničnej skautskej organizácie, platia rovnaké absolventské podmienky ako pre tuzemských účastníkov; prípadné oprávnené výnimky zváži kapitán HKVS pre vzdelávanie spoločne s predsedom Rady pre vzdelávanie SLSK.  
 • Upozornenie: Ak účastník nedodrží jednu alebo viac absolventských podmienok, organizátor kurzu sa vynasnaží určiť mu osobitný spôsob, ktorým si tieto bude môcť splniť do termínu záverečnej (kvalifikačnej) skúšky. Ak však absencia na kurze bude zásadná, účastník kurz neabsolvuje a nebude mu umožnené zložiť kvalifikačnú skúšku. 

Po splnení podmienok je kadetovi kurzu udelené Potvrdenie o absolvovaní kormidelníckeho kurzu. Toto potvrdenie ho oprávňuje pristúpiť k záverečnej (kvalifikačnej) skúške.

 • Účastník (kadet) obdrží Potvrdenie o absolvovaní kormidelníckeho kurzu (viď v záložke vyššie).
 • Účastník (kadet) pri nástupe na skúškový víkend preukáže získanie aspoň 40 bodov v rámci kurzového napredovania (bodovania).
 • Účastníkovi (kadetovi) určený tútor potvrdí splnenie radcovskej, resp. kormidelníckej činnosti (obe spočívajú v organizácii troch družinoviek pre svoju domácu posádku / družinu, v naplánovaní výletu a programových aktivít na 2 mesiace; pozn.: kormidelnícky variant vyžaduje aspoň jednu z povinných častí činnosti zorganizovať vo vodnoskautskom duchu).
 • Účastník (kadet) splní odborku Prvá pomoc – zelený stupeň, alebo absolvuje minimálne 8-hodinový kurz prvej pomoci (je výhodné splniť si túto podmienku ešte pred nástupom na kurz, ale dá sa splniť aj priamo na kurze).
 • Hodnosť RADCA získaš za týchto podmienok: Splnenie radcovskej činnosti a jej prezentácia (vo forme plagátu); a úspešne zloženie radcovskej skúšky (zodpovedanie 2 teoretických otázok a vyriešenie modelovej situácie).
 • Hodnosť KORMIDELNÍK získaš za týchto podmienok: Splnenie kormidelníckeho variantu činnosti (podrobnejšie viď vyššie) a jej prezentácia (vo forme plagátu); napísanie záverečného testu aspoň na 70% (pozn.: každý kadet obdrží najmenej mesiac pred skúškou súbor 120 testových otázok zameraných na vodnoskautskú teóriu a prax, z ktorých 12 bude vybraných na záverečný test); vyriešenie vodnoskautskej modelovej situácie.
 • Upozornenie: Každý účastník (kadet) môže získať obe hodnosti (a teda dva dekréty – radcovský a kormidelnícky). Ak sa účastníkovi (kadetovi) nepodarí zložiť kormidelnícku skúšku (napísanie testu aspoň na 70%, vyriešenie vodnoskautskej modelovej situácie) ale úspešne spraví radcovskú skúšku, získa iba radcovský dekrét a príslušnú hodnosť. OPAČNE TO ALE NEPLATÍ! To znamená, že ak účastník (kadet) uspeje v kormidelníckej skúške, ale nepodarí sa mu zložiť radcovskú skúšku, nemôže získať kormidelnícky dekrét a ani príslušnú hodnosť. Udelenie hodnosti RADCA (a teda úspešné splnenie radcovskej skúšky) je podmienkou na získanie hodnosti KORMIDELNÍK.

 • Poznámka: V prípade ak účastník (kadet) neuspeje v jednej (alebo oboch) skúške (skúškach), môže požiadať oblastného inštruktora alebo tajomníka Rady pre vzdelávanie (RpV) SLSK (kontakt: vzdelavanie@skauting.sk) o opakovanie skúšky v inom termíne, najskôr však 3 mesiace po predchádzajúcich skúškach. V prípade opravných skúšok skladá skúšobnú komisiu RpV v spolupráci s Námornou akadémiou vodných skautov (NAVS).

Kormidelnícky kurz sa skladá z dvoch častí, ktoré v roku 2023 budú prebiehať v týchto termínoch:

 • Nalodenie: 21. – 24. 03. 2024
 • Dril a Plavba: 13.8. – 18.8.2024
 • Vylodenie: 11. – 13.10.2024

Poplatok: Podrobnosti o spôsoboch a termínoch platieb sú zaslané prijatým uchádzačom po vyplnení prihlášky. POZOR: Frekventanti už po zaplatení nemajú nárok na vrátenie poplatku v prípade neúčasti na jednotlivých častiach kurzu.

Upozornenie: Miesta konania kurzu sa dozvedia uchádzači až po prijatí na KK. Stanovené miesta kurzov môže organizátor operatívne meniť s ohľadom na predpoveď počasia, hydrologickú predpoveď a ďalšie špecifické podmienky!

ÁNO, PLATIA!

Kurz spĺňa všetky požiadavky stanovené Radou pre vzdelávanie SLSK pre vydávanie platných dekrétov. Vzdelanie, ktoré na Kormidelníckom kurze (KK) získaš je rovnaké a plnohodnotné ako na akomkoľvek inom radcovskom kurze. Pridanou hodnotou je práve vodácky výcvik, ktorý ti umožní efektívne a bezpečne podielať sa na rozvíjaní vodného programu v tvojej posádke/družine. Po absolvovaní KK a úspešnom zložení všetkých skúšok získavaš nielen dekrét radcovský, ale aj kormidelnícky (podrobnosti viď vyššie)!

Po prijatí na Kormidelnícky kurz je potrebné zaregistrovať sa na tejto stránke.
Po prihlásení sa dostaneš do kormidelníckej sekcie, kde sa nachádzajú všetky potrebné materiály (prednášky, testy, E-learning a.i.) na jednom mieste. 

V roku 2024 je Kormidelnícky kurz súčasťou trojkurzu Triton (vzdelávacie podujatie zahŕňajúce všetky tri hodnostné kurzy slovenských vodných skautov). Prihlásiť sa môžeš do polnoci 31. januára 2024 tu.