Námorná akadémia vodných skautov

Námorná akadémia vodných skautov (NAVS) je tvorená špecializovaným skautským vzdelávacím tímom, ktorý sa zameriava na vzdelávanie a tréning všetkých skautských vekových kategórií so záujmom o rozvoj vodnoskautského programu (alebo jeho prvkov) v domácom oddiele/zbore. Dôraz pri tom kladie na bezpečnosť práce s deťmi a mládežou pri realizácii vodného programu. Vzdelávanie je v rovnakej miere prístupné všetkým skautom – z vodnoskautských aj univerzálnych („suchozemských“) oddielov.

NAVS oficiálne vznikla v roku 2011, ale svoju rannú históriu píše už od roku 2009. Bola zriadená Hlavným kapitanátom vodných skautov (HKVS) prostredníctvom kapitána HKVS pre vzdelávanie, ktorý je v súčasnosti zároveň koordinátorom (kapitánom) NAVS.

Tím NAVS vytvoril databázu skautov zo Slovenska i zahraničia, ktorý majú chuť vzdelávať druhých, prípadne majú chuť podať pomocnú ruku pri organizácii takýchto kurzov. Pri prihlásení do tejto databázy je dôležité napísať, o čo máš záujem, v čom si dobrý/á.

Ak si stratil/a smer a motiváciu v skautskom napredovaní, najväčším benefitom angažovania sa v NAVS je príležitosť nabrať „druhý dych“. Viacerí z nás už zistili, že vodnoskautská špecializácia sprostredkováva atraktívny program a môže priniesť mnohým zaujímavú skautskú náplň. Možno ťa voda a naše aktivity zaujmú natoľko, že nadobudnuté skúsenosti pri organizovaní vodnoskautských kurzov, budeš môcť zužitkovať vo svojom oddiele, prípadne na svojej roverskej púti. Pri tom všetkom ti bude na dobrej pomoci partia fajn ľudí, s ktorými si  vytvoríš nezabudnuteľné zážitky a nové kamarátstva. Je toho mnoho. Stačí uchopiť príležitosť „za pačesy“.

Do tímu hľadáme parťákov na :
– školenie všeobecného skautského kurikula,
– školenie vodnoskautského kurikula,
– školenie všeobecnej i vodáckej praxe,
– fundraising (finančný prípadne materiálový),
– grafickú, webovú a PR podporu,
– stravovacie zázemie,
– zdravotnícke zázemie,
– logistické zázemie,
– a podobne.

Hodnostné vzdelávacie kurzy

Všetky typy vodnoskautských kurzov (hodnostné, voľné aj moduly) sú v rovnakej miere prístupné vodným aj peším (“suchozemským”) skautom. Príslušnosť k vodnoskautskému oddielu NIE JE podmienkou prijatia na akékoľvek vodnoskautské vzdelávanie!

logo kormidelnicky kurz

Kormidelnícky kurz

14+ rokov

Kormidelnícky kurz (KK) je nadstavbou radcovského kurzu so zameraním na motiváciu a tréning radcov družín u vodných aj peších skautov. Absolvent získava základné informácie o realizácii vodného programu a neraz aj prvú skúsenosť s vodáckymi aktivitami. Z kurzu si odnáša radcovský aj kormidelnícky dekrét.

logo dostojnicky kurz

Dôstojnícky kurz

15+ rokov

Dôstojnícky kurz (DK) je nadstavbou líderskej rangerskej školy so zameraním na tréning zástupcov vodcov u vodných aj peších skautov. Absolvent má oprávnenie aktívne pomáhať pri realizácii vodného programu v oddiele, nakoľko má za sebou už intenzívnejší vodácky výcvik. Z kurzu si odnáša líderský aj dôstojnícky dekrét.

logo kapitanska lesna skola

Kapitánska Lesná Škola

19+ rokov

Kapitánska lesná škola (KLŠ) je špecializovanou lesnou školou pre držiteľov vodcovského dekrétu. Absolvent je oprávnený samostatne realizovať vodný program v oddiele do náročnosti vodného terénu WW II. Zodpovedá za bezpečnosť a výcvik svojich zverencov. Dokáže pracovať s vodnoskautským programom a symbolikou.

V rámci Kormidelníckeho kurzu (KK) a Dôstojníckého kurzu (DK) frekventant (kadet), okrem vodnoskautskej nadstavby, získava aj plnohodnotné radcovské a líderské vzdelanie, ktorého náplň definuje Rada pre vzdelávanie (RpV) Slovenského skautingu (SLSK). Kompilácia základných osnov, a vodáckeho tréningu, kladie na účastníka vyššie nároky na výkon a disciplínu, v porovnaní s inými kurzami SLSK.

Kapitánska lesná škola (KLŠ) je pre svoju náročnosť zameraná iba na vodácky dril a vodnoskautské rozšírené vzdelávanie (špecifiká vedenia vodnoskautského oddielu, tvorba vodného programu a jeho bezpečnosť). Všeobecné vodcovské vzdelávanie neposkytuje (účastník musí mať udelený vodcovský dekrét a získanú hodnosť vodca)!

Záujemcovia o absolvovanie KK a DK nemusia mať žiadnu predchádzajúcu skúsenosť s vodným programom alebo vodáckymi aktivitami. Naopak, tí čo majú ambíciu absolvovať KLŠ musia ovládať aspoň základné vodácke zručnosti (viac informácií tu).

NAVS sa netají náročnejšími podmienkami absolvovania svojich kurzov, čo zaručuje exkluzivitu nášho vzdelávania, ako aj snahu o mimoriadne kvalitných absolventov.

Voľné vzdelávacie kurzy

Všetky voľné vzdelávacie kurzy (VVK) majú za cieľ zatraktívniť vodné prostredie a poukázať na fakt, že skaut sa riadi heslom „Buď pripravený!“ nie len na súši, ale aj práve vo vode a na vode. Vodnoskautské VVK odporúčame predovšetkým záujemcom, ktorý si chcú rozšíriť svoje vedomosti, skvalitniť bezpečnosť na svojich skautských akciách a chcú spoznať niečo zo sveta vodných skautov.

Kurz kánoe

Zameranie: Výuka a kondičné precvičovanie techniky plavby na tečúcej vode. Nácvik a kondičné precvičovanie záchrany a sebazáchrany a záchrany prevrhnutého plavidla v reálnych podmienkach. Kurz sa realizuje na tečúcej vode s obtiažnosťou WW1/WW2. Výcvik môže byť dolnený tréningom na umelom vodnom kanály.

Odporúčania: Opakovanie kurzu je vhodné pre skautov, ktorí pracujú s deťmi a mládežou na vode a okrem sebazdokonaľovania chcú byť nepretržite fyzicky i psychicky pripravení zvládať a hlavne predchádzať krízovým situáciám. Predpokladom účasti na tomto kurze je absolvovanie kurzu VODNÁ ZÁCHRANA. Kurz nie je určený pre tých, ktorých zdravotný stav môže spôsobiť náhlu stratu vedomia a sebakontroly alebo trpia problémami, ktoré by mohli viesť k náhlemu zhoršeniu zdravotného stavu (epileptici, nízka zrážanlivosť krvi a podobne).

Cieľová skupina: registrovaní skauti, rangeri, roveri, starší skauti

Kurz jachtingu

Zameranie: Výuka a rozvoj zručností potrebných pre jachting na pokojných vnútrozemských vodách. Predovšetkým precvičovanie ovládania plachetnice, základných predpisov pre plavbu, záchrany prevrhnutého plavidla a členov posádky. Výcvik prebieha na malých rekreačných plachetniciach – najčastejšie gypsy a P550.

Odporúčania: Opakovanie kurzu je vhodné pre skautov, ktorí organizujú pre deti a mládež aktivity tohto typu. Kurz je vhodný pre taktiež lodiaske tímy, ktoré si postavili vlastné skautské plachetnice. Predpokladom účasti na tomto kurze je absolvovanie kurzu VODNÁ ZÁCHRANA. U vekovej kategórie vĺčat je potrebná predchádzajúca návšteva plavárne, kde si ich vedúci preverí ich schopnosti. Kurz nie je určený pre tých, ktorých zdravotný stav môže spôsobiť náhlu stratu vedomia a sebakontroly alebo trpia problémami, ktoré by mohli viesť k náhlemu zhoršeniu zdravotného stavu (epileptici, nízka zrážanlivosť krvi a podobne).

Cieľová skupina: registrované vlčatá, skauti, rangeri, roveri, starší skauti

Kurz lodiar

Zameranie: Rozvoj zručností a znalostí v oblasti stavby a opravy plavidiel. Spoznanie postupov, nástrojov a materiálu. Účastníci si cibria motoriku, učia sa ako používať základné stolárske nástroje, zoznámia sa s bezpečnosťou práce a prevenciou úrazov. "Prekonanie strachu z neznáma" je základným mottom kurzu.

Odporúčania: Pri vytvorení vlastného tímu, vlastného zámeru stavby plavidla a zabezpečenia zázemia, vieme zrealizovať kurz priamo na mieste fungovania tímu. Vhodné sú plavidlá, ktoré neprekračujú rozmery rekreačných plavidiel a nevyžadujú špeciálnu potrebu dokladov ako napríklad preukaz vodcu malého plavidla. konzultovať zámery je možné na FB stránke "BUILD A BOAT: Cech skautských lodiarov". Stavba plavidla spravidla vychádza lacnejšie ako jeho kúpa a pre vodných skautov je to jedna z typických zručností.

Cieľová skupina: registrovaní skauti, rangeri, roveri a starší skauti

Kurz vodnej záchrany

Zameranie: Nácvik a kondičné precvičovanie záchrany topiaceho, sebazáchrany a dopomoci v bezpečných podmienkach krytej plavárne. Teoretická výuka a kondičné precvičovanie plávania a ďalších zaujímavých tréningových aktivít.

Odporúčania: Ako opakovaný kurz odporúčame predovšetkým tím, ktorí organizujú vodné aktivity s deťmi a mládežou napríklad na jazerách, tajchoch, plavárňach i tečúcej vode. Pravidelný tréning napomáha byť nepretržite fyzicky i psychicky pripravení na zásah v krízovej situácii. Účastník by mal byť plavcom. Kurz nie je určený pre tých, ktorých zdravotný stav môže spôsobiť náhlu stratu vedomia a sebakontroly alebo trpia problémami, ktoré by mohli viesť k náhlemu zhoršeniu zdravotného stavu (epileptici, nízka zrážanlivosť krvi a podobne).


Cieľová skupina: registrovaní skauti, rangeri, roveri a starší skauti

Organizáciou kurzov to nekončí!

Činnosť NAVS nespočíva iba v organizácii vyššie popísaných kurzov, ale aj v agendách zahrňujúcich celkové formálne zastrešenie vzdelávania vodných skautov a ostatných skautov so záujmom o implementáciu vodného programu. Konkrétne sa jedná o aktivity:

  • formulácia obsahových náplní, kompetenčných profilov a tréningových nárokov pre jednotlivé typy vzdelávania,
  • tvorba interných vzdelávacích materiálov, ale aj skúšobných testov, ústnych otázok a absolventských podmienok pre jednotlivé typy vzdelávania,
  • definuje bezpečnostné a odborné nároky na organizovanie vodnoskautských kurzov,
  • vytvára interné smernice Hlavného kapitanátu vodných skautov (HKVS) pre všetky oblasti vzdelávania vodných skautov,
  • eviduje zoznamy absolventov, certifikátov, dekrétov,
  • vydáva svojim absolventom osobitné potvrdenia o vodáckej kvalifikácii,
  • spolupracuje s profesionálmi z oblasti vodáctva a vodných športov (kanoistika, jachting a.i.),
  • poskytuje odbornú pomoc a „know-how“ iným vzdelávacím tímom, oblastiam, zborom i jednotlivcom so záujmom o organizáciu vodáckeho alebo vodno-skautského vzdelávania,
  • spoločne s Radou pre vzdelávanie sa spolupodieľa na nostrifikácii vodnoskautského vzdelania získaného v zahraničí.

NAVS je otvorená všetkým skautom, ktorí majú záujem odovzdávať svoje skúsenosti a vedomosti mladším a sú ochotní prevziať záväznú zodpovednosť. Znamená to, že napriek tomu, že sme dobrovoľníci máme po prevzatí takejto zodpovednosti zároveň povinnosť dotiahnuť veci do konca.

Tím NAVS 2022

Admiralita NAVS

Tréneri NAVS

Lektori a inštruktori NAVS

Programový tím HYDRA

Emma Grachová

Kristína Farská

Kostra

Zázemie NAVS

Klára Kapustová

Spolupracovníci NAVS

Čestní členovia NAVS

Ak by sa ti páčilo byť s nami v NAVS a ak si myslíš, že by si nám mohol pomôcť, ozvi sa nám na vzdelavanie@hkvs.sk. Určite sa nám zíde každý ochotný pár rúk.