Support us

Veríme, že táto kampaň je pre zainteresovaných známa. Aj vďaka príspevkom, ktoré sme vyzbierali od darcov, sa nám v rokoch 2021 – 2023 podarilo dosiahnuť:

0

PUBLIKOVANÉ PRÍRUČKY

Príručky Kormidelnícky kurz a Dôstojnícky kurz boli zostavené tak, aby slúžili ako účastníkom vodnoskautského vzdelávania, tak aj širokej skautskej verejnosti – tieto sme poskytli účastníkom nášho vzdelávania zadarmo

0

TÉM SPRACOVANÝCH DO E-LEARNINGOV

24 vzdelávacích tém sa nám podarilo spracovať, zdilgitalizovať do formy videa a preniesť produkčným procesom, z ktorého vzišli pútavé videá sprístupnené účastníkom nášho vzdelávania v podobe e-learningov

0

VYŠKOLENÝCH MLADÝCH ĽUDÍ

Vyškolili sme 67 mladých ľudí v oblasti organizácie a bezpečnosti vodného programu, so súčasným zameraním na ich výchovu a osobnostný rozvoj

Viac ako presný výpočet, je dôležitejší reálny dopad v podobe zlepšenia podmienok vzdelávania mladých ľudí v organizácií Slovenský skauting. 

Ak vám naša činnosť dáva zmysel, budeme vďační za pokračovanie vašej podpory!

Čo je Námorná akadémia vodných skautov?

Je to špecializovaný skautský národný vzdelávací tím. Orientuje sa na unikátny rozvoj členov Slovenského skautingu prostredníctvom využívania výchovného potenciálu vodného živlu. Školenia a tréningy detí a mládeže sú však vo vodnoskautskej praxi finančne náročné. Pomôžte nám túto výzvu zvládnuť a podieľajte sa na pokračujúcej modernizácii a zlepšovaní dostupnosti prostriedkov vzdelávania.

Ciele pre obdobie rokov 2024 – 2026 sú:

  • kvalitné a bezpečné odovzdávanie vedomostí a skúseností deťom a mládeži, pri čo najmenšom finančnom zaťažení ich rodičov – predovšetkým v prípade rodín s nedostatočným sociálnym zázemím,
  • vydanie ďalších dvoch vzdelávacích príručiek zameraných aj na dospelých dobrovoľníkov, ktorí pracujú s deťmi a mládežou vo vodnom prostredí (tieto budú ideálne dostupné všetkým účastníkom vzdelávania bez potrebných doplatkov),
  • vydanie programovej príručky pre členov vo veku 11 – 14 rokov, ktorá ich prevedie procesom výchovy a sebavýchovy v danom vekovom období,
  • vytvorenie a publikovanie podkladov ku skúškam jednotlivých kurzov (súbory testových a ústnych otázok, absolventské podmienky – verzia pre účastníkov a zvlášť verzia pre skúšajúcich),
  • dodatočná postprodukčná úprava už natočených E-learningových videí pod taktovkou profesionála a následné naprogramovanie interaktívneho spôsobu overenia vedomostí obsiahnutých v týchto videách.

Vaša pomoc môže mať rôznu podobu. Finančnú alebo materiálnu. 

Finančná podpora

Finančnú pomoc vieme zodpovedne zacieliť do najaktuálnejších projektov. Dáva nám možnosť využiť peniaze na správnom mieste a v správnom čase – prenájom, ubytovanie, výstroj, logistika, lektori, grafické práce, tlač a podobne. Aj preto si ju veľmi vážime. Prispieť môžete jednorázovo alebo sa môžete rozhodnúť pre pravidelný príspevok. 

Materiálna podpora

Pri realizácii kurzov využívame vodácku výstroj a pomôcky organizačných jednotiek Slovenského skautingu (t.j. skautské zbory a oblasti). Nie vždy však disponujeme dostatočným množstvom potrebnej výstroje, alebo si táto vyžaduje rozsiahlejšiu aktualizáciu. Neraz preto využívame aj komerčné požičovne vodáckeho materiálu, čo nám realizáciu kurzov predražuje (napriek ústretovosti majiteľov pri cenotvorbe). Podobnú skúsenosť máme aj pri zabezpečovaní ubytovania, stravovania a rôznych ďalších služieb. Ak by ste mali vedomosť ako nám materiálne pomôcť kontaktujte nás na vzdelavanie@hkvs.sk. 

Prehľad aktuálnych projektov Námornej akadémie

RokDeadlineProjektový zámer
2024Do konca júnaVydanie tlačenej príručky Vodný skauting (v počte 200 kusov), ktorá obsahom bude napĺňať požiadavky na špecifiká školenia dospelých aj mladých ľudí z vodnoskautských oddielov. 
Do konca novembraFinálna postprodukcia E-learningových videí.
Do konca decembraVydanie tlačenej príručky Kapitánska lesná škola (v počte 100 kusov), ktorá bude zameraná na dospelých dobrovoľníkov, ktorý organizujú pre deti a mládež výchovný program vo vodnom prostredí a ručia za jeho bezpečnosť.
Do konca decembraVydanie tlačenej príručky Napredovania (v počte 300 kusov) vo formáte pre členov vodnoskautských oddielov, ktorá doplní oficiálnu programovú ponuku Slovenského skautingu.
Marec – október Organizácia dvoch paralelných kurzov (rozdelené na letnú časť a tri víkendy) pre cieľovú skupinu mladých ľudí vo veku 14+ a 15+ (absolventi budú zaškolení v bezpečnej práci s deťmi pre program vo vodnom prostredí a pre prácu v základných kolektívoch detí v Slovenskom skautingu).
2025Do konca augustaVytvorenie (naprogramovanie profesionálom) moderného interaktívneho spôsobu overovania vedomostí pre účastníkov vodnoskautského vzdelávania na webstránke vodných skautov (samotestovanie, možnosť on-line konzultácie inštruktorov a.i.)
Do konca decembraVytvorenie a vytlačenie prehľadov ku skúškam (prehľad testových a ústnych otázok, absolventské podmienky a.i.)verzia pre účastníkov (150 kusov) a verzia pre skúšajúcich (50 kusov).
Marec – októberOrganizácia troch paralelných kurzov (rozdelené na letnú časť a tri víkendy) pre cieľovú skupinu mladých ľudí vo veku 14+ a 15+ a dospelých dobrovoľníkov vo veku 19 + (absolventi budú zaškolení v bezpečnej práci s deťmi pre program vo vodnom prostredí a pre prácu v základných kolektívoch detí v Slovenskom skautingu).
2026Do konca februáraDotlač už vytvorených príručiek podľa aktuálnej potreby (budeme špecifikovať)
Marec – októberOrganizácia troch paralelných kurzov (rozdelené na letnú časť a tri víkendy) pre cieľovú skupinu mladých ľudí vo veku 14+ a 15+ a dospelých dobrovoľníkov vo veku 19 + (absolventi budú zaškolení v bezpečnej práci s deťmi pre program vo vodnom prostredí a pre prácu v základných kolektívoch detí v Slovenskom skautingu).

V prípade ak sa rozhodnete prispieť, tak vedzte, že v roku 2024:

  • Za 1800 Euro dokážeme vyplatiť grafikov, ktorí pracujú na vizuáli našich príručiek.
  • Za ďalších 3600 Euro budeme môcť príručky vytlačiť v požadovaných počtoch a ponúknuť ich našim frekventantom zadarmo (predovšetkým tým, ktorí sú zo sociálne slabšieho prostredia a nemajú napr. dobrý prístup na internet).
  • Za ďalších 1000 Euro budeme môcť pod taktovkou profesionála dorobiť postprodukčné spracovanie už natočených E-learningových videí. 

Vopred ďakujeme za každý jeden príspevok!

Scroll to Top